Dakkapeltarief.nl

Vergelijk hier de kosten van dakkapellen in uw regio

Omgevingsvergunning (bouwvergunning)


Voor het plaatsen van een dakkapel kan een omgevingsvergunning nodig zijn. Voorheen werd dit een bouwvergunning genoemd. Sinds oktober 2010 is de bouwvergunning opgegaan in de landelijke omgevingsvergunning. Of u een landelijke omgevingsvergunning aan moet vragen, hangt af van de plaats waar de dakkapel komt en van de grootte van de dakkapel.


Geen omgevingsvergunning nodig
U heeft geen landelijke omgevingsvergunning nodig om een dakkapel te mogen plaatsen, als u aan onderstaande voorwaarden voldoet.

 • De dakkapel heeft een plat dak.
 • Het gebouw waarop u de dakkapel wilt plaatsen, is een reeds bestaand gebouw.
 • De dakkapel wordt geplaatst op het achterdakvlak (de achterkant van uw woning) of op een zijvlak (indien deze niet naar het openbaar groen of de weg gekeerd is).
 • De dakkapel is niet hoger dan 1,5 meter (gemeten vanaf de voet van de dakkapel).
 • De bovenkant van de dakkapel ligt ten minste 0,5 meter onder de nok van het dak.
 • De zijwanden van de dakkapel zijn ondoorzichtig.
 • De zijkanten van de dakkapel liggen meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak.
 • De afstand tot de voorgevel van het gebouw is ten minste 1 meter.
 • De onderkant van de dakkapel ligt ten minste 0,5 en maximaal 1 meter boven de dakvoet.
 • De dakkapel wordt niet gebouwd op een woonwagen, een woonkeet, een tijdelijke woning of andere woningen/woongebouwen die niet permanent bewoond mogen worden.

Voldoen uw bouwplannen aan al deze voorwaarden, dan mag u vergunningsvrij bouwen.

De regels in de gemeentelijke bouwverordening en de gemeentelijke welstandseisen zijn niet op u van toepassing. Wel dient u het bestemmingsplan na te leven, echter enkel met betrekking tot de gebruiksvoorschriften. Wilt u de dakkapel gebruiken voor doeleinden die op grond van het bestemmingsplan niet zijn toegestaan? Vraag dan vrijstelling van het bestemmingsplan aan.

De wensen van uw buren zijn bindend voor het al dan niet plaatsen van uw dakkapel. Maken uw buren hier bezwaar tegen, dan is het plaatsen van de dakkapel niet toegestaan. Daarom is een goed overleg met de bren voordat u overgaat tot de aankoop van een dakkapel aan te raden.

Wel een omgevingsvergunning nodig
Voldoet u aan één van bovenstaande voorwaarden niet? Dan heeft u waarschijnlijk een vergunning nodig om uw dakkapel te mogen plaatsen. Er bestaan reguliere en lichte omgevingsvergunningen. Een reguliere omgevingsvergunning is nodig wanneer u een dakkapel wenst te plaatsen op een woning in aanbouw. Een lichte omgevingsvergunning is alleen nodig wanneer u niet aan alle voorwaarden voor het vergunningsvrij plaatsen van een dakkapel voldoet.

Een omgevingsvergunning aanvragen
Procedure voor het aanvragen van een lichte omgevingsvergunning.

 • Dien uw bouwplan in bij de gemeente op een standaard formulier (volgens standaard indieningsvereisten). Dit formulier kunt u aanvragen bij uw gemeente of via www.omgevingsloket.nl. In de bijlage van dit formulier staat welke stukken u aan dient te leveren.
 • Ontbreken er stukken, dan hoort u dit binnen vier weken na aanlevering van de gemeente. U krijgt dan de mogelijkheid de ontbrekende stukken binnen een bepaalde termijn in te leveren.
 • U hoort binnen zes weken van de gemeente of u de omgevingsvergunning krijgt.
 • Uw bouwplan wordt hierna door de gemeente beoordeelt op ruimtelijke kwaliteit volgens de voorschriften van het bestemmingsplan en de stedenbouwkundige voorschriften. Ook wordt uw bouwplan gecontroleerd op constructieve veiligheid volgens de technische minimumeisen uit het Bouwbesluit.


Voldoet uw bouwplan aan de welstandseisen?

Heeft u voor uw bouwplan een vergunning nodig, dan wordt het plan tevens getoetst aan de welstandseisen van uw gemeente; een welstandstoetsing. Deze toetsing gaat na of het materiaalgebruik, de vorm en het kleurgebruik van uw dakkapel in het straatbeeld passen. In de welstandsnota van uw gemeente, staan de welstandseisen concreet weergegeven.

Wanneer uw bouwplan niet in aanmerking komt voor een omgevingsvergunning, dan wordt het ook niet onderworpen aan een welstandstoetsing. In gevallen waarin de dakkapel ernstig afwijkt van 'redelijke mate van welstand', kunt u te maken krijgen met een 'excessenregeling'. Dit houd in dat de afwijkingen van het bouwwerk achteraf aangepast moeten worden.